U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.majelle-stoffering-interieur.nl/http://www.majelle-stoffering-interieur.nl/

 

 

Wielervereniging Sporting Oekel dankt haar kledingsponsors voor hun bijdrage!

Interesse om ook sponsor te worden? Neem dan contact op met het secretariaat via email: sportingoekel@gmail.com.

Huishoudelijk reglement van Wielervereniging Sporting Oekel

 

Art.1: Naam

De vereniging draagt de naam: Wielervereniging SPORTING OEKEL. Zij wordt in dit reglement verder aangeduid als “de vereniging”.

 

Art.2: Doel van de vereniging

Het doel van wielervereniging Sporting Oekel is om op een sportieve, gezellige en veilige manier voor fietsliefhebbers, mannen en vrouwen, jong en oud, in clubverband en recreatieve fietstochten en fietsevenementen te organiseren in alle seizoenen van het jaar. Sporting Oekel wil voor alle belangstellenden uit Rijsbergen en omgeving de weg- en toerclub zijn waar zij zich thuis voelen en hun sportieve ambitie kunnen waarmaken.

 

Onze visie:

Steeds meer mensen beseffen dat regelmatig en sportief bewegen belangrijk is om gezond te blijven. Vooral fietsen is een weldaad voor lichaam en geest. Het verbetert de conditie, versterkt de spieren en vergroot de longinhoud, waardoor het risico op hart- en vaatziekten afneemt. Fietsen in groepsverband helpt ook om op een inspannende manier te ontspannen. De vereniging biedt iedereen met een sportieve geest een uitgelezen kans om van fietsen een prettige en gezonde vrijetijdsbesteding te maken.

 

Onze uitgangspunten:

-       In clubverband is men verplicht de actuele clubkleding te dragen.

-       De vereniging noch het bestuur zijn aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade aan materiaal, kleding e.d.

-       Afspraken of aanwijzingen tijdens clubactiviteiten moeten worden nageleefd.

-       Bij het niet naleven van de statuten, reglementen of bepalingen door de wet zal het bestuur maatregelen nemen.

-       Het huishoudelijk reglement en het jaarverslag liggen elk jaar ter inzage op de algemene ledenvergadering.

-       Ideeën m.b.t. de vereniging kunnen schriftelijk worden aangedragen via het secretariaat of een bestuurslid.

-       Dat alle leden en het bestuur via commissievergaderingen, onderling overleg en ledenvergadering nauw betrokken blijven en mee invulling geven aan het beleid en activiteiten van de vereniging.

-       Dat alle leden, vrijwilligers en sponsors via de Zundertse Bode, mail en website geïnformeerd worden over het programma, beleid en overige informatie van de vereniging.

-       De organisatie van elk evenement middels een commissie en draaiboek worden voorbereid, georganiseerd en geëvalueerd.

 

Art.3: Het bestuur

-       Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en tenminste 2 bestuursleden.

-       Het bestuur wordt door de leden op een algemene ledenvergadering gekozen.

-       De functies worden door het bestuur onderling verdeeld, waarbij het samengaan van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet verenigbaar is. Het samengaan van secretaris en               penningmeester is wel verenigbaar.

-       Het bestuur is verplicht alle nodige werkzaamheden in het belang van de vereniging te verrichten en kan zich zodanig door verschillende commissies of leden in haar werkzaamheden laten bijstaan.

-       Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen dan behoort hij de voorzitter daarvan in kennis te stellen.

 

De voorzitter

-       De voorzitter leidt alle van het bestuur uitgaande vergaderingen.

-       Hij draagt zorg voor de naleving van het reglement, evenals de genomen besluiten.

-       Bij ziekte of verhindering wordt hij vervangen door de secretaris.

-       Een bestuursvergadering is slechts geldig wanneer minstens 3 bestuursleden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter.

 

De secretaris

-       Is belast met het voeren van de correspondentie, waarvan hij een kopie houdt.

-       Is belast met het uitbrengen van een secretarieel jaarverslag m.b.t. de activiteiten en de leden van de vereniging.

-       De verzorging van het archief.

-       Het bijhouden van een presentielijst van alle van de vereniging uitgaande vergaderingen.

-       Het bijeen roepen van vergaderingen en andere evenementen.

-       Het regelen van de verkiezing.

 

De penningmeester

-       Is belast met het uitbrengen van een jaarverslag over de inkomsten en uitgaven van de vereniging.

-       Het innen van alle inkomende gelden van de vereniging.

-       Het beheer van de gelden. Bij onrechtmatige uitgaven is hij persoonlijk aansprakelijk.

-       Het doen van betalingen tegen een deugdelijke kwijting en met goed vinden van het bestuur.

-       Bij uitgaven boven € 500,00 dient het voltallige bestuur te stemmen.

-       Het beheren van overtollige kasgelden op een door het bestuur aangegeven wijze.

-       Het ter inzage geven van de boeken en bescheiden aan de daartoe aangewezen commissie voor kascontrole.

 

Art.4: Agenda algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de maand januari of februari. Op de agenda van deze vergadering moet tenminste voorkomen:

-       Jaarverslag secretaris.

-       Rekening en verantwoording penningmeester.

-       Bestuursverkiezing.

-       Benoeming van kascontrole commissieleden.

-       Vaststellen van de contributie gelden.

-       Behandeling van eventuele voorstellen.

-       Rondvraag.

 

Art.5: Algemene ledenvergadering

-       Op de jaarlijkse ledenvergadering worden bestuursleden gekozen. Het bestuur is aftredend volgens onderstaand rooster:

         Eerste jaar: penningmeester en een bestuurslid.

         Tweede jaar: secretaris en een bestuurslid.

         Derde jaar: voorzitter.

-       De aftredende bestuursleden zijn, indien zij dat wensen, terstond herkiesbaar met een maximum van 3 termijnen van 3 jaar.

-       Alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd.

-       Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt een commissie voor kascontrole benoemd, bestaande uit twee leden en één reserve (géén bestuursleden).

-       Bindende besluiten kunnen door een algemene vergadering slechts genomen worden bij een meerderheid van stemmen, wanneer meer dan 20 van de stemgerechtigden aanwezig zijn. Wanneer bij             deze vergadering niet de benodigde stemgerechtigden aanwezig zijn, zal binnen 14 dagen een tweede vergadering gehouden worden, waarbij meerderheid van stemmen wel bepalend is voor besluit.

-       De stemcommissie op een ledenvergadering wordt gevormd uit twee door de voorzitter aan te wijzen leden.

-       Uitslag van de stemming wordt door de stemcommissie bekend gemaakt aan de voorzitter.

-       De voorzitter maakt de uitslag bekend aan de vergadering.

 

Art.6: Lidmaatschap

-       Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

-       De contributie moet worden voldaan aan de penningmeester, met dien verstande, dat binnen 14 dagen na de algemene ledenvergadering de contributie moet worden betaald via bankoverschrijving           o.v.v. contributie met vermelding van het jaar of via automatische incasso.

-       De contributie wordt per lid gerekend, waarbij een junior lid een leeftijd heeft t/m 15 jaar en een senior lid een leeftijd vanaf 16 jaar (leeftijd op 1 januari).

-       Het lidmaatschap kan schriftelijk bij de secretaris worden opgezegd, met dien verstande, dat een lid verplicht is de eventuele achterstallige contributie of andere gelden te voldoen.

-       Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd te geschieden voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.

-       Het lidmaatschap kan ook beëindigd worden door opzegging van de zijde van het bestuur, namelijk wanneer een lid in strijd handelt met het reglement of de besluiten van de vereniging of de                       vereniging op onredelijke wijze benadeeld. Op dit besluit kan men in beroep gaan op een algemene ledenvergadering.

-       Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten met een leeftijd van tenminste 11 jaar oud.

-       Men wordt lid door betaling van de contributie voor de eerste 3 jaar. Na 1 juli van het eerste jaar wordt de contributie gekort met 1/12 deel per maand. Het lidmaatschap verplicht tevens tot aanschaf           van het actuele basiskledingpakket (shirt korte mouw, shirt lange mouw, racebroek en lange broek of collant) tegen gereduceerde prijs.

-       Het bestuur bepaalt de bijdragen voor alle activiteiten en festiviteiten die georganiseerd worden.

 

Art.7: Activiteiten/clubkleding

Aan activiteiten kan worden deelgenomen door alle leden, met uitzondering van door het bestuur te bepalen onderdelen. Alle leden dienen tijdens clubactiviteiten die op het jaarprogramma staan de actuele kleding te dragen. Het bestuur verplicht zich hiermede om, in beperkte mate, standaardkleding (shirt korte mouw, shirt lange mouw, racebroek en collant) ter beschikking te hebben. Slechts bij hoge uitzondering kan hier een keer van afgeweken worden.

 

Bestellen kleding

Vanaf 2012 zijn er 2 momenten in het jaar, jaarvergadering en het najaar, waarop er kleding wordt besteld. De reden hiervoor is dat de club grote financiële risico’s loopt door het aanhouden van voorraden die bij een eventuele sponsorwisseling waardeloos worden. Alleen tijdens de collectieve bestelronden is het mogelijk kleding tegen de geldende inkoopprijs te bestellen. Individueel bestellen is ook mogelijk maar hierbij zullen hogere prijzen worden berekend. Bestellen kan door het mailen van de gewenste artikelen in betreffende maten en aantallen naar sportingoekel@gmail.com met als onderwerp kleding. Betaling van kleding via de bank o.v.v. kleding!

 

Art.8: Sancties

Indien leden zich niet aan de statuten, reglementen of bepalingen door de wet houden zal het bestuur beslissen over de te nemen sancties.

 

Art.9: Uitzonderingen

Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het voltallige bestuur.